ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(Договір публічної оферти)

купівлі-продажу товарів

 

Для фізичних осіб (в редакції від 02.10.2023 року)

 

Викладений нижче текст адресований необмеженому колу фізичних осіб, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України) Фізичної особи-підприємця Полежай Олександра Юрійовича, ідентифікаційний код 3040623290, що зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18 (надалі за текстом – «Продавець»), укласти Договір купівлі-продажу товарів у порядку та на умовах, що викладені нижче.

 

1. Основні поняття та визначення термінів

Продавець – Фізична особа-підприємець Полежай Олександр Юрійович, ідентифікаційний код 3040623290, зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18.

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://avtomoda.com.ua і надає користувачам можливість замовити онлайн та придбати широкий асортимент товарів.

Товар – запасні частини, деталі та приладдя для автотранспортних засобів, а також інші товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та (або) опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, що містяться в ній.

Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання (оформлення) замовлення Покупця у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.

Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти.

Call-центр – довідкова служба Продавця, яка доступна за телефонами: +38(050) 522-00-34, +38(067) 423-57-33, +38(050) 242-55-52, +38(067) 156-25-75. Звертаючись до Call-центру Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту, за допомогою Call-центра або іншим способом, передбаченим цим Договором.

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних.

Особистий кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту, що містить дані зареєстрованого Покупця, історію зроблених ним Замовлень, відомості про обробку та виконання Замовлень Покупця, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ним Замовлень.

Офіс продажу (пункт видачі замовлень) – приміщення, у якому Продавцем здійснюється видача замовлених Покупцями Товарів, що знаходиться за адресою: 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105.

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. Загальні положення

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.5. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.6. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.7. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.9. Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору. Визнання недійсним окремого положення не тягне за собою визнання недійсним всього договору вцілому.

 

3. Предмет договору

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується поставити і передавати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується своєчасно приймати Товар та проводити його оплату на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Товар передається на умовах самовивозу. Місце поставки: - 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105.

3.3. Інформація про Товар (найменування, ймовірність поставки, очікуваний строк поставки, ціна тощо) розміщена на Сайті та, у разі необхідності, може бути уточнена у Продавця.

У випадку відсутності на Сайті інформації про строк поставки, Товар замовлений Покупцем поставляється у строк не більше 7 (семи) банківських днів з моменту його замовлення та здійснення інших необхідних дій передбачених даним Договором за виключенням випадків замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем подовжує виконання Замовлення.

У випадку замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України, строк поставки такого Товару визначається Сторонами за домовленістю.

3.4. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.5. Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то відповідне пересилання здійснюється транспортною компанією за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено домовленістю Сторін.

 

4. Порядок оформлення та виконання замовлення

4.1. Продавець здійснює продаж Товару окремими партіями на підставі індивідуального Замовлення Покупця.

4.2. Покупець оформлює Замовлення в один із таких способів:

- самостійно – шляхом виконання певного покрокового алгоритму дій на Сайті;

- за допомогою Продавця – шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Продавця або шляхом безпосереднього звернення до офісу продажу Продавця (місце поставки Товару), або шляхом звернення до Call-Центру Продавця. У випадку звернення Покупця до Call-Центру Продавця, Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення та (або) здійснення (оформлення) Покупцем Замовлення.

4.3. Якщо виявиться, що необхідна кількість та (або) асортимент замовлених Покупцем за конкретними умовами (виробником, брендом, ціною, очікуваним терміном поставки) Товарів у Продавця та (або) на партнерському складі відсутні, то Продавець зобов’язується негайно з моменту такого виявлення повідомити про це Покупця шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Покупця та (або) шляхом надсилання відповідного текстового повідомлення за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp».

У разі якщо Продавець не зможе забезпечити наявність у нього Товарів протягом очікуваного терміну поставки або Покупець відмовиться відстрочити поставку Товарів на запропонований Продавцем строк, або прийняти Товари в іншій кількості та (або) асортименті, Продавець залишає за собою право виключити такі Товари з Замовлення або анулювати Замовлення.

4.4. При самостійному підборі товарів, які належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів Покупець зобов’язаний враховувати таке:

4.4.1. Єдиною ідентифікаційною ознакою такого товару є каталожний номер виробника.

4.4.2. Товар підбирається і замовляється виключно за каталожним номером згідно каталогу виробника.

4.4.3. Товар у вигляді кріпильних елементів, деяких видів ущільнень та інших товарів невеликого розміру не підлягає маркуванню та може постачатися без упаковки та будь-якої ідентифікаційної інформації, але при цьому такий товар є повністю придатним для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

4.4.4. Певний набір товарів, які призначені для спільного використання з метою, що випливає з їх призначення, а також поставляються спільно і доповнюють один одного, вважається комплектом. Виробник такого товару призначає комплекту єдиний каталожний номер.

4.5. При самостійному підборі товарів, які належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, Покупець зобов’язаний перевіряти їх відповідність та технічну можливість застосування до обраного транспортного засобу.

4.6. Покупець повністю усвідомлює та погоджується з тим, що у разі здійснення ним самостійного підбору шляхом заміни (аналога) оригінального каталожного номера товару, який належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, він несе повну відповідальність за правильність такого підбору та його можливі наслідки. Даний пункт також поширюється на випадки вибору Покупцем аналога товару, який належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, а не його оригіналу.

4.7. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, та (або) виникнення сумнівів щодо правильності підбору та сумісності обраних товарів з його транспортним засобом, Покупець зобов’язаний звернутися до Продавця для отримання додаткової інформації та (або) здійснення перевірки правильності підбору.

4.8. Оформлення та (або) оплата Покупцем Замовлення свідчить про те, що Покупець у повному обсязі інформований про властивості, характеристики та технічне застосування замовленого ним Товару.

4.9. Якщо Сторони не домовилися про інше, то виконання Замовлення (поставка Товару) можливе після надходження на банківський рахунок Продавця у повному обсязі суми попередньої оплати або після надання Покупцем підтвердження оплати Замовлення.

4.10. При оформленні Покупцем Замовлення за допомогою Продавця, Покупець усвідомлює та погоджується, що результат підбору Товару носить інформаційний характер і відповідальності за правильність вибору Продавець не несе.

4.11. Здійснюючи оформлення Замовлення та (або) оплату рахунку, Покупець тим самим підтверджує, що:

- він ознайомився з повним текстом цього Договору, який розміщений на Сайті Продавця та беззастережно підтверджує, що повністю зрозумів його зміст, визначення термінів і понять та погоджується з усіма умовами цього Договору;

- він повністю ознайомився з матеріалами та положеннями, на які є посилання в Договорі, а також іншою інформацією, що розміщена на Сайті Продавця;

- його волевиявлення укласти Договір є вільним;

- він у повному обсязі інформований про властивості, характеристики та технічне застосування замовленого ним Товару;

- цей Договір не позбавляє його прав, які він звичайно мав; не виключає чи обмежує відповідальність Продавця за порушення зобовʼязання; не містить інших умов, явно обтяжливих для Покупця.

4.12. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у прийнятті або виконанні Замовлення, здійсненого Покупцем у порядку, передбаченому цим Договором, в повному обсязі або частково у разі якщо відомості, вказані або надані Покупцем під час оформлення такого замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.13. У разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення, здійсненого у порядку, передбаченому цим Договором, в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця в усній формі або шляхом направлення йому листа на адресу електронної пошти та (або) надсилання відповідного текстового повідомлення за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp».

4.14. У випадку замовлення Товару, який відсутній на території України, Продавець після оформлення замовлення Покупця направляє останньому сформоване «Замовлення покупця». Відповідне замовлення направляється на електронну адресу Покупця, яка відома Продавцю, або направляється за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp». Після отримання «Замовлення Покупця» Покупець зобов’язаний перевірити умови поставки і у разі незгоди надати свої заперечення протягом двох календарних днів. У випадку відсутності заперечень і здійснення оплати за відповідним «Замовленням Покупця» вважається, що Покупець погодився із всіма умовами «Замовлення Покупця» і умовами даного Договору в цілому. Факт оплати за відповідним «Замовленням Покупця» підтверджується в тому числі співпадінням перерахованої суми грошових коштів із сумою зазначеною у «Замовленні Покупця».

 

5. Прийняття товару

5.1. Покупець зобов’язаний перевірити Товар та здійснити його приймання за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю в момент отримання Товару, шляхом його візуального огляду та підписанням видаткової та (або) товарно-транспортної накладної, та (або) підписанням іншого документу, що підтверджує фактичне приймання-передачу Товару.

5.2. У разі виявлення невідповідності асортименту, кількості, комплектності Товару даним зазначеним у видатковій накладній та (або) товарно-транспортній накладній (накладній, експрес-накладній, декларації, тощо), а також у разі його неналежної якості (за винятком прихованих недоліків) та наявності інших недоліків, які можуть бути виявлені у момент приймання Товару шляхом його візуального огляду, зокрема, зовнішні пошкодження, порушення тари (упаковки) тощо, Покупець зобов’язаний повідомити про це Продавця або перевізника в момент здійснення приймання-передачі Товару, але у будь-якому випадку до моменту підписання видаткової або товарно-транспортної накладної (накладної, експрес-накладної, декларації, тощо).

5.3. У разі якщо Покупець не повідомив Продавця або перевізника про виявлені невідповідності асортименту, кількості, комплектності або якості Товару та підписав видаткову або товарно-транспортну накладну (накладну, експрес-накладну, декларацію, тощо), інший документ, який фактично підтверджує фактичне приймання-передачу Товару, то Сторони дійшли взаємної згоди вважати, що Продавцем поставлено Товар, який повністю відповідає Замовленню, відповідає вимогам щодо якості та кількості/комплектності, а також відповідає іншим умовам цього Договору.

5.4. Право власності, ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичного приймання-передачі Товару. Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то право власності (в т.ч. приймання за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю), ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару перевізнику.

Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то транспортування здійснюється перевізником «Нова Пошта» у зв’язку з чим Покупець при виборі відділення для доставки повинен врахувати, що габаритні вантажі заборонено відправляти до поштових відділень, з максимальною довгою однією зі сторін більше, ніж 120 см., оскільки у випадку невідповідності вищезазначеного критерію «Нова Пошта» самостійно перерозподілятиме вантажі до вантажних відділень (повна інформація про умови та правила перевізника «Нова Пошта» розміщені на - https://novaposhta.ua/).

Якщо у випадку пересилання Товару під час отримання Покупець виявив пошкодження вантажу та упаковки, Покупець зобов’язаний обов'язково звернутись до співробітника компанії – перевізника для складання Акту пошкодження Товару з обов’язковим зазначенням у такому акті примітки, що упаковка ушкоджена, місце пошкодження Товару співпадає з місцем пошкодження упаковки, а також скласти відмову від товару через ушкодження при транспортуванні з наступним обов'язковим повідомленням про такий випадок Продавця.

 

6. Ціна та порядок розрахунків

6.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення. Ціна на Товар відображається на Сайті та (або) у товарно-супровідних документах на Товар.

6.2. Ціна на Товари є динамічною і може змінюватись Продавцем в односторонньому порядку, залежно від зміни ринкових цін, індексу інфляції, зміни курсу грошової одиниці України – гривні – стосовно курсів іноземних валют, збільшення розміру податків, зборів, інших обов’язкових платежів, тощо.

Не підлягає зміні ціна на Товари, які є повністю оплачені Покупцем.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах 100% передплати (авансовим платежем).

Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

- Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

- Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця або в інший спосіб не заборонений законом.

 

7. Якість товару та гарантійні зобов’язання. Повернення товару належної якості

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України до даного виду Товару.

7.3. У разі якщо на Товар встановлений гарантійний строк, то Продавець гарантує якість Товару протягом гарантійного строку. Гарантійний строк на Товар становить 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту отримання товару.

7.4. Гарантійний строк на Товар, встановлений на автомобілі, які використовуються в таксі, службах перевезення або беруть участь в спортивних змаганнях, зменшується втричі.

7.5. Гарантія діє за умови дотримання Покупцем наступних вимог:

7.5.1. Товар відповідає специфікації автомобіля;

7.5.2. Товар встановлено на автомобіль на СТО, що підтверджується наданням замовлення-наряду;

7.5.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена Актом рекламації;

7.5.4. Гарантійна претензія (Додаток № 1) висунута протягом 3 (трьох) календарних днів з дати оформлення Акту рекламації.

7.6. Замовлення-наряд на встановлення Товару на СТО має містити дані відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверждені Наказом Міністерства інфраструктури України № 615 від 28.11.2014 (у разі втрати чинності документом, що його замінює), а саме:

7.6.1. Найменування і реквізити СТО;

7.6.2. Прізвище та ініціали замовника робіт на СТО;

7.6.3. Державний номер транспортного засобу, VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу), рік випуску автомобіля;

7.6.4. Дата заїзду на СТО;

7.6.5. Пробіг на момент заїзду на СТО;

7.6.6. Перелік виконаних робіт та їх вартість;

7.6.7. Перелік складових частин (матеріалів), використаних під час виконання робіт;

7.6.8. Прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи СТО, печатку СТО (за наявності);

7.6.9. Підпис Покупця про приймання виконаних робіт.

7.7. Акт рекламації має містити відомості згідно зразка, який надається Продавцем Покупцю (Додаток № 3).

7.8. Сторонами погоджено, шо гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

7.8.1. Пошкодження Товару внаслідок ДТП, під час монтажу або демонтажу, порушення правил експлуатації, установки з порушенням технології виконання ремонтних робіт;

7.8.2. Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та системи вихлопу газів автомобіля, що виникли внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину;

7.8.3. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації;

7.8.4. Шум (скрип) гальм, наявність великої кількості абразивного пилу або сліди перегріву елементів гальмівної системи;

7.8.5. Зовнішні пошкодження Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення;

7.8.6. Несправності або корозії Товару, які виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.);

7.8.7. Експлуатаційний знос і нормальна зміна стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання;

7.8.8. Недотримання вимог інструкцій та рекомендацій виробника автомобіля та автозапчастин при проведенні ремонту (заміні частин), в тому числі, але не виключно - систем гідравлічного, електрогідравлічного підсилювача керма, кондиціонування, охолодження щодо проведення промивки систем, перевірки пов’язаних запчастин, заміни тих, що вийшли з ладу і можуть вплинути на роботу нової запчастини, а при заміні компресора кондиціонера щодо обов’язкової заміни фільтра-осушувача і розширювального клапана;

7.8.9. Відсутність у замовленні-наряді при монтажі Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей;

7.8.10. Втручання в вузли, змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу (шліфування, підрізка, тощо), спроб самостійного відновлення чи ремонту;

7.8.11. Пошкодження амортизаторів, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені захисні комплекти (відбійник та пильовик);

7.8.12. Пошкодження пружин підвіски, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь;

7.8.13. Пошкодження гальмівних дисків, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені гальмівні колодки;

7.8.14. Належність Товару до категорії витратних матеріалів;

7.8.15. Належності Товару до автомобільної оптики серед яких товар має ознаки - поломки електроустаткування після встановлення на автомобіль; запотівання фар; відшарування хромового покриття; зміна світловідбивних властивостей оптики, яка не має міжнародного сертифікату якості (E-MARK); наявності слідів доопрацювання (наприклад, вирізані отвори під фари, кріпильні свердління);

7.8.16. Належності Товару до кузовних деталей серед яких товар має ознаки - сліди установки на автомобіль; сліди доопрацювання (наприклад, вирізані отвори, свердління кріплення, зміна конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу та ін.); сліди фарбування або грунтування; механічних пошкоджень (ушкоджені під час монтажу/демонтажу; внаслідок аварії, недбалої експлуатації або при спробі самостійного ремонту); перегріву внаслідок порушення правил експлуатації чи технології виконання робіт; порушення технології встановлення деталі; втручання внаслідок спроб самостійної діагностики, відновлення чи ремонту;

7.8.17. Недотримання Покупцем інших вимог, за яких діє гарантія.

7.9. Покупець звертається з гарантійною претензією до Продавця за місцем поставки Товару і оформляє її в письмовій формі відповідно до умов цього Договору. Якщо Товар пересилався Покупець додатково зобов’язаний узгодити відправку Товару з Продавцем і в такому випадку вартість пересилання оплачує Покупець.

7.10. Продавець розглядає гарантійну претензію і приймає рішення, як правило, в момент звернення, а у разі необхідності технічної перевірки причин виникнення дефекту - в строк який необхідний для проведення технічної перевірки. В окремих випадках Продавець має право затребувати від Покупця результати діагностичної перевірки працездатності відповідного вузлу автомобіля на СТО, що має відповідне обладнання.

7.11. Разом з гарантійною претензією Покупець надає відповідний Товар, який має бути наданим в тій же комплектності, в якій він був отриманий від Продавця і в тій же упаковці.

7.12. Окремі вузли і агрегати мають бути в зібраному стані, без слідів стороннього втручання.

7.13. У разі задоволення гарантійної претензії Продавець надає Товар на заміну дефектного або повертає Покупцю грошові кошти.

7.14. Повернення товару належної якості допускається у випадках та за умов:

7.14.1. Покупець звернувся щодо повернення Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня прийому-передачі;

7.14.2. Товар має збережений товарний вигляд, збережені його споживчі властивості, не має слідів експлуатації або монтажу, ціле пакування, ярлики та пломби.

7.14.3. Повернення Товару має обов’язково бути узгодженим з Продавцем. В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, супроводжуючі документи, перевізник тощо.

7.14.4. Товар не містить жодних написів, наліпок, скотча на заводському пакуванні;

7.14.5. Покупцем складена Заява на повернення (Додаток № 2) у відповідності до умов цього Договору;

7.14.6. Товар не відноситься до товарів, які не підлягають поверненню серед яких, в тому числі, але невиключно: деталі електричної групи (датчики, блоки управління, датчики тиску шин, лямбда-зонди, паливні форсунки, свічки, лампи, електробензонасоси, комутатори, реле і т.д.), Товари які на Сайті мають спеціальне позначення - піктограма «повернення неможливе», а також інші Товари неможливість повернення яких доведена до Покупця у інший спосіб.

7.15. Повернення коштів у разі задоволення гарантійної претензії та (або) у випадку повернення Товару належної якості відповідно до умов даного Договору здійснюється Продавцем у строк до 30 банківських днів.

7.16. Всі витрати пов’язані з поверненням Товару належної якості здійснюються за рахунок Покупця.

7.17. Сторонами погоджено, що у випадку замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України, Покупець не має можливості у такому випадку відмовитись від такого замовлення та такий Товар не підлягає поверненню.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у відповідному розділі у мережі Інтернет за адресою: https://avtomoda.com.ua , на дату укладення Договору.

8.3.Усі зміни Публічної оферти публікуються у відповідному розділі в мережі Інтернет за адресою: https://avtomoda.com.ua зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

8.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

8.5. Сторони заявляють та підтверджують, що положення цього Договору їм зрозумілі, є розумними та справедливими, а також заявляють та підтверджують, що Сторонами дотримано принцип «свободи договору», передбачений в статті 6 та статті 627 Цивільного кодексу України та, виходячи із зазначеного принципу, за їх взаємною згодою у деяких випадках Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства України і врегулювали свої відносини на власний розсуд, у зв’язку з цим домовились, що не будуть мати з цього приводу жодних претензій одна до одної.

8.6. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

8.7. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних.

Покупець погоджується з тим, що передача персональних даних згідно цього Договору третім особам не потребує його додаткового повідомлення у разі, якщо такі треті особи зобов’язуються вживати заходи щодо виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець погоджується, що Продавець має право використовувати персональні дані Покупця у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Покупця про рекламні пропозиції Продавця засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.

8.9. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

 

9. Додатки до Договору:

9.1. Додаток № 1 – зразок Гарантійної претензії;

9.2. Додаток № 2 – зразок Заяви на повернення;

9.3. Додаток № 3 – зразок Акту рекламації;

 

10. Реквізити і контакти Продавця

Фізична особа-підприємець

Полежай Олександр Юрійович,

Ідентифікаційний код 3040623290,

Зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18;

Офіс з продажу: - 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105;

Банківський рахунок: IBAN UA403375460000026009055010154

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 305299

тел.: +38(050) 368-43-96, +38(067) 279-41-56,

+38(050) 522-00-34, +38(067) 423-57-33

Електронна адреса: office@avtomoda.ua

 

 

 

 

 

 

Угода користувача для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

 

Редакція від 03.10.2023 року

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

(договір приєднання для суб’єктів господарювання)

 

місто Суми

 

Дата оприлюднення: 03.10.2023 року

Дата початку дії: 03.10.2023 року

 

Фізична особа-підприємець Полежай Олександр Юрійович, ідентифікаційний код 3040623290, що зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18 (надалі за текстом – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приєдналась до цього Договору у порядку та спосіб, передбачені цим Договором, в цілому відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – «Покупець»), з іншої сторони, у подальшому разом іменуються як «Сторони», a кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір поставки (надалі – «Договір») про нижченаведене:

 

1. Основні поняття та визначення термінів

Постачальник – Фізична особа-підприємець Полежай Олександр Юрійович, ідентифікаційний код 3040623290, зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18.

Сайт – веб-сайт Постачальника, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://avtomoda.com.ua і надає користувачам можливість замовити онлайн та придбати широкий асортимент товарів.

Товар – запасні частини, деталі та приладдя для автотранспортних засобів, а також інші товари, що пропонуються до продажу Постачальником, зображення та (або) опис яких розміщено на Сайті.

Договір – цей Договір поставки із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього, який укладений на визначених ним умовах з дати приєднання до нього Покупця.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді/згоди Постачальнику щодо приєднання до цього Договору на умовах, викладених у ньому, шляхом оформлення (підписання) Заяви про приєднання та (або) оформлення (підписання) видаткової накладної або замовлення покупця, та (або) шляхом вчинення Покупцем дій передбачених умовами цього Договору.

Сторона – Постачальник або Покупець в залежності від контексту.

Сторони – Постачальник та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.

Call-центр – довідкова служба Постачальника, яка доступна за телефонами:  +38(050) 522-00-34, +38(067) 423-57-33, +38(050) 242-55-52, +38(067) 156-25-75.

Заява про приєднання – це документ встановленої Постачальником форми, який подається та підписується Покупцем і містить: - волевиявлення Покупця на приєднання до цього Договору; - анкетну частину, в якій зазначена інформація про Покупця; - інші відомості, необхідні для укладення та виконання Договору.

Покупець – фізична особа-підприємець, юридична особа або їх уповноважений представник, які приєднались до цього Договору відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору, вчинення дій або іншим способом, передбаченим цим Договором, а також які пройшли процедуру реєстрації на Сайті.

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Постачальнику за допомогою програмних засобів Сайту, за допомогою Call-центра або іншим способом, передбаченим цим Договором.

Реєстрація – процедура, що передбачає надання Покупцем необхідних даних та/або їх заповнення (внесення) уповноваженим працівником Постачальника до відповідної реєстраційної форми на Сайті.

Авторизація – ідентифікація зареєстрованого Покупця на Сайті за допомогою введення ним свого логіна і пароля.

Логін – ідентифікатор Покупця при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сайтом, зокрема, для отримання доступу до Особистого кабінету, відповідно до умов цього Договору та правил користування Сайтом.

Особистий кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту, що містить дані зареєстрованого Покупця, історію зроблених ним Замовлень, відомості про обробку та виконання Замовлень Покупця, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ним Замовлень.

Офіс продажу (пункт видачі замовлень) – приміщення, у якому Постачальником здійснюється видача замовлених Покупцями Товарів. Перелік, адреси та режим роботи офісів продажу (пунктів видачі замовлень) Постачальника, можна переглянути на Сайті.

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору встановлені Постачальником та розміщені в електронній формі на сайті за адресою: https://avtomoda.com.ua за відповідною вкладкою. Договір розміщено у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору суб’єктів господарювання або їх уповноважених осіб, що звертаються до Постачальника.

2.2. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця в порядку, передбаченому цим Договором, до всіх його умов в цілому. При цьому, Покупець не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити його умови. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору або його окремими положеннями, Покупець має право відмовитись від його укладення.

2.3. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

2.4. Покупець може приєднатися до цього Договору в один із таких способів:

2.4.1. Шляхом надання Постачальнику підписаної Заяви про приєднання (Додаток № 1 до цього Договору);

2.4.2. Шляхом вчинення Покупцем однієї або декількох дій, що вважається прийняттям пропозиції про приєднання до цього Договору, зокрема:

- оформлення Покупцем Замовлення шляхом звернення до Call-Центру Постачальника або самостійно на Сайті;

- здійснення оплати Замовлення (часткової оплати) вартості Товару після оформлення Покупцем Замовлення або здійснення оплати (часткової оплати) на підставі рахунку Постачальника;

- оформлення (підписання) видаткової накладної або замовлення покупця.

2.5. Заява про приєднання у письмовій формі заповнюється у двох примірниках, підписується та надається (надсилається) Покупцем до офісу продажу, що знаходиться за адресою: 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105.

Постачальник отримавши два примірники такої Заяви про приєднання опрацьовує її. У разі якщо Постачальник немає жодних зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, зазначеної Покупцем, то Заява про приєднання приймається Постачальником.

2.6. Вчинення Покупцем будь-якої дії, передбаченої п. 2.4. цього Договору, означає повне та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цього Договору без будь-яких виключень, застережень та (або) обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.8. Цей Договір не є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.9. Постачальник має право відмовити Покупцю в прийняті Заяви про приєднання незалежно від способу її надання (надсилання).

2.10. Цей Договір, укладений з дотриманням вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

2.11. Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору. Визнання недійсним окремого положення не тягне за собою визнання недійсним всього договору вцілому.

 

3. Предмет договору

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується поставляти та передавати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується своєчасно приймати Товар та проводити його оплату на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Товар поставляється на умовах самовивозу. Місце поставки: - 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105.

3.3. Інформація про Товар (найменування, ймовірність поставки, очікуваний строк поставки, ціна тощо) розміщена на Сайті та, у разі необхідності, може бути уточнена у Постачальника.

У випадку відсутності на Сайті інформації про строк поставки, Товар замовлений Покупцем поставляється у строк не більше 7 (семи) банківських днів з моменту його замовлення та здійснення інших необхідних дій передбачених даним Договором за виключенням випадків замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України.

У випадку замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України, строк поставки такого Товару визначається Сторонами за домовленістю.

3.4. Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то відповідне пересилання здійснюється транспортною компанією за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено домовленістю Сторін.

 

4. Порядок оформлення та виконання замовлення

4.1. Постачальник здійснює поставку Товару окремими партіями на підставі індивідуального Замовлення Покупця.

4.2. Покупець оформлює Замовлення в один із таких способів:

- самостійно – шляхом виконання певного покрокового алгоритму дій на Сайті;

- за допомогою Постачальника – шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Постачальника або шляхом безпосереднього звернення до офісу продажу Постачальника (місце поставки Товару), або шляхом звернення до Call-Центру Постачальника. У випадку звернення Покупця до Call-Центру Постачальника, Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення та (або) здійснення (оформлення) Покупцем Замовлення.

4.3. Якщо виявиться, що необхідна кількість та (або) асортимент замовлених Покупцем за конкретними умовами (виробником, брендом, ціною, очікуваним терміном поставки) Товарів у Постачальника та (або) на партнерському складі відсутні, то Постачальник зобов’язується негайно з моменту такого виявлення повідомити про це Покупця шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Покупця та (або) шляхом надсилання відповідного текстового повідомлення за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp».

У разі якщо Постачальник не зможе забезпечити наявність у нього Товарів протягом очікуваного терміну поставки або Покупець відмовиться відстрочити поставку Товарів на запропонований Постачальником строк, або прийняти Товари в іншій кількості та (або) асортименті, Постачальник залишає за собою право виключити такі Товари з Замовлення або анулювати Замовлення.

4.4. При самостійному підборі товарів, які належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів Покупець зобов’язаний враховувати таке:

4.4.1. Єдиною ідентифікаційною ознакою такого товару є каталожний номер виробника.

4.4.2. Товар підбирається і замовляється виключно за каталожним номером згідно каталогу виробника.

4.4.3. Товар у вигляді кріпильних елементів, деяких видів ущільнень та інших товарів невеликого розміру не підлягає маркуванню та може постачатися без упаковки та будь-якої ідентифікаційної інформації, але при цьому такий товар є повністю придатним для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

4.4.4. Певний набір товарів, які призначені для спільного використання з метою, що випливає з їх призначення, а також поставляються спільно і доповнюють один одного, вважається комплектом. Виробник такого товару призначає комплекту єдиний каталожний номер.

4.5. При самостійному підборі товарів, які належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, Покупець зобов’язаний перевіряти їх відповідність та технічну можливість застосування до обраного транспортного засобу.

4.6. Покупець повністю усвідомлює та погоджується з тим, що у разі здійснення ним самостійного підбору шляхом заміни (аналога) оригінального каталожного номера товару, який належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, він несе повну відповідальність за правильність такого підбору та його можливі наслідки. Даний пункт також поширюється на випадки вибору Покупцем аналога товару, який належать до запасних частин, деталей та приладдя для автотранспортних засобів, а не його оригіналу.

4.7. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, та (або) виникнення сумнівів щодо правильності підбору та сумісності обраних товарів з його транспортним засобом, Покупець зобов’язаний звернутися до Постачальника для отримання додаткової інформації та (або) здійснення перевірки правильності підбору.

4.8. Оформлення та (або) оплата Покупцем Замовлення свідчить про те, що Покупець у повному обсязі інформований про властивості, характеристики та технічне застосування замовленого ним Товару.

4.9. Якщо Сторони не домовилися про інше, то виконання Замовлення (поставка Товару) можливе після надходження на банківський рахунок Постачальника у повному обсязі суми попередньої оплати або після надання Покупцем підтвердження оплати Замовлення.

4.10. При оформленні Покупцем Замовлення за допомогою Постачальника, Покупець вказує або надає співробітнику Постачальника такі дані, необхідні для оформлення та виконання Замовлення:

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи-підприємця;

- контактний номер мобільного телефону;

- інформацію про перелік обраних або необхідних Товарів;

- ідентифікаційний номер транспортного засобу для якого здійснюється підбір запасних частин, деталей та приладдя;

- іншу інформацію на вимогу Постачальника яка необхідна для належного виконання зобов’язань з поставки Товару.

4.10.1. У разі необхідності, інформація щодо Замовлення, отримана Постачальником у порядку, передбаченому цим Договором, узгоджується з Покупцем через електронну пошту або за наданим Покупцем контактним номером мобільного телефону.

4.10.2. При оформленні Покупцем Замовлення за допомогою Постачальника, Покупець усвідомлює та погоджується, що результат підбору Товару носить інформаційний характер і відповідальності за правильність вибору Постачальник не несе.

4.11. Здійснюючи оформлення Замовлення та (або) оплату рахунку, Покупець тим самим підтверджує, що:

- він ознайомився з повним текстом Договору, який розміщений на Сайті Постачальника та беззастережно підтверджує, що повністю зрозумів його зміст, визначення термінів і понять та погоджується з усіма умовами цього Договору;

- він повністю ознайомився з матеріалами та положеннями, на які є посилання в Договорі, а також іншою інформацією, що розміщена на Сайті Постачальника;

- його волевиявлення укласти Договір шляхом приєднання до нього у повному обсязі є вільним;

- він у повному обсязі інформований про властивості, характеристики та технічне застосування замовленого ним Товару;

- цей Договір не позбавляє його прав, які він звичайно мав; не виключає чи обмежує відповідальність Постачальника за порушення зобовʼязання; не містить інших умов, явно обтяжливих для Покупця.

4.12. Постачальник залишає за собою право відмовити Покупцю у прийнятті або виконанні Замовлення, здійсненого Покупцем у порядку, передбаченому цим Договором, в повному обсязі або частково у разі якщо відомості, вказані або надані Покупцем під час оформлення такого замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.13. У разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення, здійсненого у порядку, передбаченому цим Договором, в повному обсязі або частково Постачальник повідомляє про це Покупця в усній формі або шляхом направлення йому листа на адресу електронної пошти та (або) надсилання відповідного текстового повідомлення за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp».

  1. .14. У випадку замовлення Товару, який відсутній на території України, Постачальник після оформлення замовлення Покупця направляє останньому сформоване «Замовлення покупця». Відповідне замовлення направляється на електронну адресу Покупця, яка відома Постачальнику, або направляється за допомогою мобільних застосунків, які зареєстровані за номером мобільного телефону Покупця, зокрема, але не виключно: «Telegram», «Viber», «Whatsapp». Після отримання «Замовлення Покупця» Покупець зобов’язаний перевірити умови поставки і у разі незгоди надати свої заперечення протягом двох календарних днів. У випадку відсутності заперечень і здійснення оплати за відповідним «Замовленням Покупця» вважається, що Покупець погодився із всіма умовами «Замовлення Покупця» і умовами даного Договору в цілому. Факт оплати за відповідним «Замовленням Покупця» підтверджується в тому числі співпадінням перерахованої суми грошових коштів із сумою зазначеною у «Замовленні Покупця».

 

5. Прийняття товару

5.1. Покупець зобов’язаний перевірити Товар та здійснити його приймання за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю в момент отримання Товару, шляхом його візуального огляду та підписанням видаткової та (або) товарно-транспортної накладної, та (або) підписанням іншого документу, що підтверджує фактичне приймання-передачу Товару.

5.2. У разі виявлення невідповідності асортименту, кількості, комплектності Товару даним зазначеним у видатковій накладній та (або) товарно-транспортній накладній (накладній, експрес-накладній, декларації, тощо), а також у разі його неналежної якості (за винятком прихованих недоліків) та наявності інших недоліків, які можуть бути виявлені у момент приймання Товару шляхом його візуального огляду, зокрема, зовнішні пошкодження, порушення тари (упаковки) тощо, Покупець зобов’язаний повідомити про це Постачальника або перевізника в момент здійснення приймання-передачі Товару, але у будь-якому випадку до моменту підписання видаткової або товарно-транспортної накладної (накладної, експрес-накладної, декларації, тощо).

5.3. У разі якщо Покупець не повідомив Постачальника або перевізника про виявлені невідповідності асортименту, кількості, комплектності або якості Товару та підписав видаткову або товарно-транспортну накладну (накладну, експрес-накладну, декларацію, тощо), інший документ, який фактично підтверджує фактичне приймання-передачу Товару, то Сторони дійшли взаємної згоди вважати, що Постачальником поставлено Товар, який повністю відповідає Замовленню, відповідає вимогам щодо якості та кількості/комплектності, а також відповідає іншим умовам цього Договору.

5.4. Право власності, ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичного приймання-передачі Товару. Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то право власності (в т.ч. приймання за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю), ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару перевізнику.

Якщо Сторонами було погоджено пересилання Товару то транспортування здійснюється перевізником «Нова Пошта» у зв’язку з чим Покупець при виборі відділення для доставки повинен врахувати, що габаритні вантажі заборонено відправляти до поштових відділень, з максимальною довгою однією зі сторін більше, ніж 120 см., оскільки у випадку невідповідності вищезазначеного критерію «Нова Пошта» самостійно перерозподілятиме вантажі до вантажних відділень (повна інформація про умови та правила перевізника «Нова Пошта» розміщені на - https://novaposhta.ua/).

Якщо у випадку пересилання Товару під час отримання Покупець виявив пошкодження вантажу та упаковки, Покупець зобов’язаний обов'язково звернутись до співробітника компанії – перевізника для складання Акту пошкодження Товару з обов’язковим зазначенням у такому акті примітки, що упаковка ушкоджена, місце пошкодження Товару співпадає з місцем пошкодження упаковки, а також скласти відмову від товару через ушкодження при транспортуванні з наступним обов'язковим повідомленням про такий випадок Постачальника.

 

6. Ціна та порядок розрахунків

6.1. Загальна ціна цього Договору складається із загальної вартості Товару які були поставлені Покупцю протягом строку дії цього Договору. Ціна на Товар відображається на Сайті та (або) у товарно-супровідних документах на Товар.

6.2. Ціна на Товари є динамічною і може змінюватись Постачальником в односторонньому порядку, залежно від зміни ринкових цін, індексу інфляції, зміни курсу грошової одиниці України – гривні – стосовно курсів іноземних валют, збільшення розміру податків, зборів, інших обов’язкових платежів, тощо.

Не підлягає зміні ціна на Товари, які є повністю оплачені Покупцем.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах 100% передплати (авансовим платежем).

 

7. Якість товару та гарантійні зобов’язання. Повернення товару належної якості

7.1. Постачальник зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України до даного виду Товару.

7.3. У разі якщо на Товар встановлений гарантійний строк, то Постачальник гарантує якість Товару протягом гарантійного строку. Гарантійний строк на Товар становить 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту отримання товару.

7.4. Гарантійний строк на Товар, встановлений на автомобілі, які використовуються в таксі, службах перевезення або беруть участь в спортивних змаганнях, зменшується втричі.

7.5. Гарантія діє за умови дотримання Покупцем наступних вимог:

7.5.1. Товар відповідає специфікації автомобіля;

7.5.2. Товар встановлено на автомобіль на СТО, що підтверджується наданням замовлення-наряду;

7.5.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена Актом рекламації;

7.5.4. Гарантійна претензія (Додаток № 2) висунута протягом 3 (трьох) календарних днів з дати оформлення Акту рекламації.

7.6. Замовлення-наряд на встановлення Товару на СТО має містити дані відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверждені Наказом Міністерства інфраструктури України № 615 від 28.11.2014 (у разі втрати чинності документом, що його замінює), а саме:

7.6.1. Найменування і реквізити СТО;

7.6.2. Прізвище та ініціали замовника робіт на СТО;

7.6.3. Державний номер транспортного засобу, VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу), рік випуску автомобіля;

7.6.4. Дата заїзду на СТО;

7.6.5. Пробіг на момент заїзду на СТО;

7.6.6. Перелік виконаних робіт та їх вартість;

7.6.7. Перелік складових частин (матеріалів), використаних під час виконання робіт;

7.6.8. Прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи СТО, печатку СТО (за наявності);

7.6.9. Підпис Покупця про приймання виконаних робіт.

7.7. Акт рекламації має містити відомості згідно зразка, який надається Продавцем Покупцю (Додаток № 4).

7.8. Сторонами погоджено, шо гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

7.8.1. Пошкодження Товару внаслідок ДТП, під час монтажу або демонтажу, порушення правил експлуатації, установки з порушенням технології виконання ремонтних робіт;

7.8.2. Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та системи вихлопу газів автомобіля, що виникли внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину;

7.8.3. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації;

7.8.4. Шум (скрип) гальм, наявність великої кількості абразивного пилу або сліди перегріву елементів гальмівної системи;

7.8.5. Зовнішні пошкодження Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення;

7.8.6. Несправності або корозії Товару, які виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.);

7.8.7. Експлуатаційний знос і нормальна зміна стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання;

7.8.8. Недотримання вимог інструкцій та рекомендацій виробника автомобіля та автозапчастин при проведенні ремонту (заміні частин), в тому числі, але не виключно - систем гідравлічного, електрогідравлічного підсилювача керма, кондиціонування, охолодження щодо проведення промивки систем, перевірки пов’язаних запчастин, заміни тих, що вийшли з ладу і можуть вплинути на роботу нової запчастини, а при заміні компресора кондиціонера щодо обов’язкової заміни фільтра-осушувача і розширювального клапана;

7.8.9. Відсутність у замовленні-наряді при монтажі Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей;

7.8.10. Втручання в вузли, змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу (шліфування, підрізка, тощо), спроб самостійного відновлення чи ремонту;

7.8.11. Пошкодження амортизаторів, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені захисні комплекти (відбійник та пильовик);

7.8.12. Пошкодження пружин підвіски, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь;

7.8.13. Пошкодження гальмівних дисків, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені гальмівні колодки;

7.8.14. Належність Товару до категорії витратних матеріалів;

7.8.15. Належності Товару до автомобільної оптики серед яких товар має ознаки - поломки електроустаткування після встановлення на автомобіль; запотівання фар; відшарування хромового покриття; зміна світловідбивних властивостей оптики, яка не має міжнародного сертифікату якості (E-MARK); наявності слідів доопрацювання (наприклад, вирізані отвори під фари, кріпильні свердління);

7.8.16. Належності Товару до кузовних деталей серед яких товар має ознаки - сліди установки на автомобіль; сліди доопрацювання (наприклад, вирізані отвори, свердління кріплення, зміна конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу та ін.); сліди фарбування або грунтування; механічних пошкоджень (ушкоджені під час монтажу/демонтажу; внаслідок аварії, недбалої експлуатації або при спробі самостійного ремонту); перегріву внаслідок порушення правил експлуатації чи технології виконання робіт; порушення технології встановлення деталі; втручання внаслідок спроб самостійної діагностики, відновлення чи ремонту;

7.8.17. Недотримання Покупцем інших вимог, за яких діє гарантія.

7.9. Покупець звертається з гарантійною претензією до Постачальника за місцем поставки Товару і оформляє її в письмовій формі відповідно до умов цього Договору. Якщо Товар пересилався Покупець додатково зобов’язаний узгодити відправку Товару з Постачальником і в такому випадку вартість пересилання оплачує Покупець.

7.10. Постачальник розглядає гарантійну претензію і приймає рішення, як правило, в момент звернення, а у разі необхідності технічної перевірки причин виникнення дефекту - в строк який необхідний для проведення технічної перевірки. В окремих випадках Постачальник має право затребувати від Покупця результати діагностичної перевірки працездатності відповідного вузлу автомобіля на СТО, що має відповідне обладнання.

7.11. Разом з гарантійною претензією Покупець надає відповідний Товар, який має бути наданим в тій же комплектності, в якій він був отриманий від Постачальника і в тій же упаковці.

7.12. Окремі вузли і агрегати мають бути в зібраному стані, без слідів стороннього втручання.

7.13. У разі задоволення гарантійної претензії Постачальник надає Товар на заміну дефектного або повертає Покупцю грошові кошти.

7.14. Повернення товару належної якості допускається у випадках та за умов:

7.14.1. Покупець звернувся щодо повернення Товару протягом 10 (десяти) днів, не рахуючи дня прийому-передачі;

7.14.2. Товар має збережений товарний вигляд, збережені його споживчі властивості, не має слідів експлуатації або монтажу, ціле пакування, ярлики та пломби.

7.14.3. Повернення Товару має обов’язково бути узгодженим з Продавцем. В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, супроводжуючі документи, перевізник тощо.

7.14.4. Товар не містить жодних написів, наліпок, скотча на заводському пакуванні;

7.14.5. Покупцем складена Заява на повернення (Додаток № 3) у відповідності до умов цього Договору;

7.14.6. Товар не відноситься до товарів, які не підлягають поверненню серед яких, в тому числі, але невиключно: деталі електричної групи (датчики, блоки управління, датчики тиску шин, лямбда-зонди, паливні форсунки, свічки, лампи, електробензонасоси, комутатори, реле і т.д.), Товари які на Сайті мають спеціальне позначення - піктограма «повернення неможливе», а також інші Товари неможливість повернення яких доведена до Покупця у інший спосіб.

7.15. Сторонами погоджено, що Повернення товару належної якості допускається у рамках «ліміту повернень», а саме на суму, що не перевищує 15% вартості переданих (відвантажених) Покупцю у поточному місяці товарів.

7.16. Повернення коштів у разі задоволення гарантійної претензії та (або) у випадку повернення Товару належної якості відповідно до умов даного Договору здійснюється Постачальником у строк до 30 банківських днів.

7.17. У випадку повернення Товару належної якості відповідно до умов даного Договору Постачальник залишає за собою право стягнення з Покупця штраф у розмірі 30 % від ціни якісного товару, який повертається.

7.18. Всі витрати пов’язані з поверненням Товару належної якості здійснюються за рахунок Покупця.

7.19. Сторонами погоджено, що у випадку замовлення Покупцем Товару, який відсутній на території України, Покупець не має можливості у такому випадку відмовитись від такого замовлення та такий Товар не підлягає поверненню.

 

 

8. Строк дії договору та умови його припинення (розірвання)

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати приєднання Покупця до нього та діє протягом 1 (одного) року, але у будь-якому випадку до моменту повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. У випадку, якщо за 1 (один) календарний місяць до закінчення зазначеного вище строку дії Договору жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій або електронній формах, про відмову від продовження строку дії цього Договору, цей Договір вважається продовженим на кожен наступний рік на тих самих умовах. Кількість таких пролонгацій (продовжень) необмежена.

8.2. В залежності від обраного Покупцем способу приєднання до цього Договору датою приєднання Покупця (датою Договору) вважатиметься одна з таких дат:

- дата прийняття Постачальником Заяви про приєднання – у разі приєднання Покупця до цього Договору шляхом підписання Заяви про приєднання (Додаток № 1);

- дата оформлення Замовлення або дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника – у разі приєднання Покупця до цього Договору в спосіб, передбачений п. 2.4.2. цього Договору.

- дата підписання видаткової накладної або замовлення Покупця.

8.3. Постачальник має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору шляхом викладення його в новій редакції. Постачальник не пізніше як за 10 календарних днів до дати набрання чинності такими змінами або доповненнями повідомляє Покупця на власний вибір в письмовій або електронній формах в один із таких способів:

- шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті Постачальника;

- шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу Покупця;

- шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну пошту Покупця.

8.4. Приєднуючись до цього Договору, Покупець підтверджує та погоджується з тим, що розміщення нової редакції Договору на Сайті Постачальника є належним виконанням обов’язку останнім щодо додержання форми та порядку повідомлення Покупця про зміни до Договору.

8.5. У разі якщо Покупець не погоджується зі змінами або доповненнями, внесеними Постачальником до Договору, Покупець має право в письмовій або електронній формах відмовитися від цього Договору шляхом надсилання відповідного повідомлення Постачальнику, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни або доповнення до цього Договору.

8.6. У разі якщо Постачальник не отримав у вказаний вище строк від Покупця повідомлення про розірвання цього Договору з підстав його не погодження з внесеними змінами або доповненнями, в тому числі якщо Покупець продовжує здійснювати замовлення Товарів після спливу строку для надіслання відповідного повідомлення, то вважається, що Покупець повністю приймає такі зміни або доповнення до цього Договору та погоджується з ними.

8.7. Покупець та Постачальник мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій або електронній формах шляхом надсилання відповідного листа не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання договору.

8.8. До моменту припинення Договору Сторони зобов’язані провести повний взаєморозрахунок. Після проведення повного взаєморозрахунку цей Договір вважається розірваним (припиненим) і не потребує укладення будь-яких письмових угод про його розірвання (припинення).

8.9. Припинення дії цього Договору (в тому числі його дострокове розірвання) не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та (або) неналежне виконання), яке мало місце під час його дії.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Покупець приєднуючись до цього Договору повністю усвідомлює, погоджується та заявляє, що цей Договір не позбавляє його прав, які він звичайно мав, а також, що цей Договір не виключає чи обмежує відповідальність Постачальника за порушення зобов’язання та не містить інших умов, явно обтяжливих для Покупця. Якщо Покупець не згоден з умовами цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись зазначеним, вважає цей Договір таким, що позбавляє його прав, які він звичайно мав, та (або) він виключає чи обмежує відповідальність Постачальника за порушення зобов’язання, та (або) він містить інші умови, явно обтяжливі для Покупця, то він має утриматися від укладення цього Договору.

9.2. Покупець підписуючи Заяву про приєднання або іншим чином приєднуючись до цього Договору повністю усвідомлює та підтверджує, що він знає на яких умовах він приєднується до цього Договору та погоджується із ними.

9.3. Після приєднання Покупця до цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди, договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. Усі договори поставки, що були укладені між Постачальником та Покупцем до моменту приєднання останнього до цього Договору втрачають свою юридичну силу з дати приєднання Покупця до цього Договору. При цьому, зобов’язання щодо поставки та (або) оплати товару, які виникли між Сторонами та не були виконані до дати приєднання Покупця до цього Договору, продовжують діяти до моменту їх повного та належного виконання Сторонами. Усі замовлення та поставки Товару після приєднання Покупця до цього Договору здійснюються у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених цим Договором.

9.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій або електронній формах повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення та (або) несвоєчасного повідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9.6. Сторони заявляють та підтверджують, що:

9.6.1. Положення цього Договору їм зрозумілі, є розумними та справедливими.

9.6.2. Якщо одна зі Сторін у визначений час не наполягає на виконанні іншою Стороною будь-якого положення цього Договору, це не позбавляє її прав вимагати виконання такого положення у майбутньому. Відмова Сторін від визнання порушень будь-якого зобов’язання за даним Договором не означає відмову від самого зобов’язання. Не реалізація однією зі Сторін будь-якого із своїх прав, передбачених цим Договором, не означає відмову від цих прав.

9.6.3. У тексті цього Договору зафіксовано всі істотні умови, що стосуються відносин між Сторонами.

9.6.4. Сторонами дотримано принцип «свободи договору», передбачений в статті 6 та статті 627 Цивільного кодексу України та, виходячи із зазначеного принципу, за їх взаємною згодою у деяких випадках Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства України і врегулювали свої відносини на власний розсуд, у зв’язку з цим домовились, що не будуть мати з цього приводу жодних претензій одна до одної.

9.7. Приєднуючись до цього Договору, Покупець тим самим гарантує, що на дату його приєднання до цього Договору останній не є значним правочином і не перевищує вартості 50% його чистих активів за попередній квартал, та не вимагає погодження загальними зборами його учасників, або надання протоколу загальних зборів учасників про згоду на його укладення. Особа, що підписала Заяву про приєднання або іншим чином приєдналась до цього Договору, є належним чином уповноваженою на її підписання або приєднання до цього Договору. Положення цього пункту Договору застосовуються виключно до Покупця, що має організаційно-правову форму товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю.

9.8. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та (або) усього Договору в цілому. У разі невідповідності будь-яких положень цього Договору чинному законодавству, це положення втрачає силу, що не спричиняє визнання всього Договору недійсним в цілому, оскільки Сторони допускають, що даний Договір міг бути укладеним без такого положення. У випадку, якщо виявиться недійсним положення Договору, яке є істотним, Сторони зобов’язуються протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту визнання такого положення недійсним, внести відповідні зміни до Договору, з метою приведення недійсного положення у відповідність з чинним законодавством України.

9.9. Цей Договір з додатками складений на одинадцяти аркушах (окремо додатки), є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути заперечений Постачальником чи Покупцем або визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму.

9.10. У разі, якщо Стороною Договору будуть передані іншій Стороні Договору персональні дані фізичних осіб в будь-якій формі їх вираження (письмова, електронна тощо), розкриваюча Сторона гарантує одержуючій Стороні, що вона на законних підставах володіє персональними даними фізичних осіб та має необхідні права (дозвіл) на обробку та передачу персональних даних третім особам, в тому числі іншій Стороні Договору для обробки та використання. Сторони гарантують, що їх право на передачу вищевказаних персональних даних нічим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

9.11. Інформація, що складає персональні дані фізичних осіб, може використовуватися одержуючою Стороною виключно для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, захистом прав та інтересів Сторони, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, без будь-якого обмеження строком та способом, у тому числі для їх використання, поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам.

9.12. Приєднуючись до цього Договору, Покупець погоджується з тим, що передача персональних даних згідно цього Договору третім особам не потребує його додаткового повідомлення у разі, якщо такі треті особи зобов’язуються вживати заходи щодо виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.13. Покупець погоджується, що Постачальник має право використовувати персональні дані Покупця у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Покупця про рекламні пропозиції Постачальника засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.

9.14. Усі редакції даного Договору публікуються в мережі Інтернет окремо за адресою: https://avtomoda.com.ua зі збереженням усіх попередніх редакцій Договору за тією ж адресою. Датою публікації Договору є дата оприлюднення зазначена на його початку.

 

10. Додатки до Договору:

10.1. Додаток № 1 – зразок Заяви про приєднання;

10.2. Додаток № 2 – зразок Гарантійної претензії;

10.3. Додаток № 3 – зразок Заяви на повернення;

10.4. Додаток № 4 – зразок Акту рекламації;

 

11. Реквізити і контакти постачальника

Фізична особа-підприємець

Полежай Олександр Юрійович,

Ідентифікаційний код 3040623290,

Зареєстрований за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 144/3, квартира 18;

Офіс з продажу: - 40007, Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, буд. 105;

Банківський рахунок: IBAN UA403375460000026009055010154

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 305299

тел.: +38(050) 368-43-96, +38(067) 279-41-56,

+38(050) 522-00-34, +38(067) 423-57-33

Електронна адреса: office@avtomoda.ua